top of page
Search

The symbol of the Ankh/Ankhsymbolen ✨💖


Translation into Swedish by Lovisa Alvtörn


Pre-dating Ancient Egypt/Khem, the Ankh is a symbol that is dear to the hearts of many for a number of reasons. During the Golden Era of Atlantis which existed for 1500 years the symbol of the Ankh was used to represent the energies of the fifth-dimensional heart centre. During the last years on Earth the energies here have begun to recreate the ascended living conditions that the Atlanteans experienced.

Many symbols have been handed down over the thousands of years since the Fall. Some were changed and altered and some disappeared altogether to be rediscovered at a later date. One of the Twelve Tribes of Atlantis travelled straight to Egypt when the final disaster struck, and with them they carried the Sphinx Godforce which was imbued into the physical structure of the Sphinx. They also carried knowledge to build the pyramids and a host of sacred information including the symbols which they used to anchor the Light. The most revered of these was the Ankh.

As the years passed the Ankhs energy was also placed into physical carvings made of gold, crystal or other local materials. These were carried by the High Priests/Priestesses and also worn over the heart to amplify the energy of this powerful chakra. It has come to light recently that the Ankh is a symbol that originates from Venus, the Cosmic Heart. This is a portal to a much higher dimensional space that allows unconditional love to flow from Source to those that are ready to receive it. As we move into our ascended roles here on Earth the Ankh is a powerful way to physically draw in and manifest higher flows of love energy into our everyday lives. The crystal ankhs amplify this very powerful energy and expand our aura and fields to three times their normal size, with the added benefit of holding crystalline knowledge within the carvings themselves. The perfect tool for these special and changing times.

Ankhsymbolen

Av Tim Whild. Översättning från engelskan: Lovisa Alvtörn

Ankhen, som fanns redan före det gamla Egypten/Khem, är en symbol som ligger många varmt om hjärtat av ett flertal anledningar. Under Gyllene Atlantis era, som varade i 1500 år, användes Ankhsymbolen för att representera det femdimensionella hjärtcentrats energier. Under de senaste åren här på jorden har energierna börjat återskapa de uppstigna levnadsvillkor som Atlantis befolkning upplevde.

Många symboler har gått i arv under de tusentals år som passerat sedan Atlantis fall. Vissa har förändrats och omformats medan andra har försvunnit helt och hållet för att återupptäckas först vid en senare tidpunkt. En av Atlantis tolv stammar reste direkt till Egypten när den slutgiltiga katastrofen inträffade, och med sig hade de Sfinx-gudomen, som var förankrad i Sfinxens fysiska struktur. De hade också med sig kunskaperna för att kunna bygga pyramiderna och en mängd helig information som innefattade de symboler de använde för att förankra Ljuset. Den mest vördade av dessa var Ankhen.

Med tiden placerades sedan Ankhens energi också i skulpterade föremål gjorda av guld, kristall eller andra lokala material. Dessa bars av översteprästerna och översteprästinnorna och de bars också över hjärtat för att förstärka detta kraftfulla chakras energi.

Det har nyligen framkommit att Ankhen är en symbol som härrör från Venus, det Kosmiska Hjärtat. Det är en portal till en mycket högre dimension som låter ovillkorlig kärlek flöda från Källan till dem som är redo att ta emot den.

På vår väg mot våra uppstigna jag här på jorden är Ankhen ett kraftfullt redskap för att fysiskt dra in och manifestera högre flöden av kärleksenergi till våra vardagsliv. Ankharna av kristall förstärker den här mycket kraftfulla energin och utvidgar vår aura och våra fält till tre gånger deras normala storlek, med den ytterligare fördelen att de hyser kristallin kunskap inuti själva föremålet.

Det perfekta redskapet för denna speciella och föränderliga tid.

Photo: The rose quartz ankh I am holding in the photo was my very first ankh that I bought from Tim in June 2017, just as I was starting my awakening journey of this lifetime.


60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page